Zakiyah নামের অর্থ কি? Zakiyah নামের বিস্তারিত জানুন

Zakiyah একটি ইসলামিক নাম ।

Zakiyah নামের ইংলিশ বানান হলোঃ বিশুদ্ধ

Zakiyahএকটি ইসলামিক নাম ।

Zakiyah নামটি সাধারণত বাংলাদেশের মেয়েদের রাখা যয় ।

 

Zakiyah  means in Bengali:বিশুদ্ধ

Zakiyah নামের বাংলা অর্থ হলঃবিশুদ্ধ

Leave a Comment